Print
Category: Menu Items
Hits: 1333

ANUNȚ

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic Internațional de Informatică cu sediul în București, str. Balta Albina , nr. 9, sector 3, tel. 021/327.54.43 anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre:

1. 2 posturi de limba turcă
2. 1 post matematică
3. 3 posturi chimie
4. 2 posturi istorie
5. 1 post religie ortodoxă
6. 2 posturi ed. plastică/ artistică
7. 1 post geografie

Concursul se va desfășura conform următorului grafic:

1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității – 02.04.—05.05.2021, între orele 9.00—15.00
2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs – 06.05.2021
4. Proba scrisă – 14.05.2021
5. Depunerea contestațiilor – 17.05.2021 ( intre orele 9.00-15.00)
6. Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților – 18.05.2021

La cererea de înscriere la concurs vor fi atașate următoarele documente:

1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă
2) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;
3) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);
4) Copie de pe actul de titularizare în învățământ (dacă este cazul);
5) Copia Deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
6) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;
7) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);
8) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;
9) Avizul medical din care să rezulte ca este apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
10) Avizul unității de învățământ organizatoare;
11) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

Concursul se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5625/2012.